Algemene voorwaarden

(Versie Maart 2021)

1. Definities

1. Marktplaatssite: “Marktplaatssite” of wel de verkoper van het product.

2. Klant: Afnemer van het product

3. Prijslijst: de actuele prijzen voor de producten op Marktplaatssite.

2. Aanpassingen Algemene Voorwaarden en overige toepasselijke voorwaarden

2.1. Marktplaatssite behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen.

2.2. De aangepaste versie van deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn geaccepteerd door klant en vanaf de ingangsdatum van de aanpassing van toepassing te zijn.

2.3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant zijn niet van toepasing op de overeenkomst.

3. Algemeen

3.1 Klant is zelf verantwoordelijk voor de toekenning van rechten aan zijn of haar medewerkers. Wijzigingen die door medewerkers van de klant worden doorgevoerd binnen de Marktplaatssite omgeving vallen buiten de verantwoordelijkheid van Marktplaatssite.

3.1.1 Wijzigingen die door medewerkers van klant worden doorgevoerd binnen de Marktplaatssite omgeving worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan.

3.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte (contact)gegevens die Marktplaatssite nodig heeft voor mogelijke berichtgevingen aan de klant.

3.3 Marktplaatssite is op geen enkele wijze aansprakelijk vanaf het moment dat het product is overgedragen aan de klant. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de klant.

3.4 de producten van Marktplaatssite mogen op geen enkele wijze gekopieerd of verveelvuldigd worden, zo ook niet verkocht of op welke wijze dan ook worden gebruikt.

3.5 Klant vrijwaart Marktplaatssite voor alle aanspraken of beschuldigingen van derden.

3.6 Marktplaatssite zal alle updates en bijwerkingen zoveel mogelijk in de avonden doen op momenten dat de klant er zo weinig mogelijk last van heeft.

4. Prijzen en Betalingen

4.1 Marktplaatssite behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen.

4.2 Alle prijzen die genoemd worden zijn in euro’s en excl. BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen. (mits anders aangegeven)

4.3 Uw gekocht product word u toegestuurd zodra de betaling bij ons binnen is.

4.8 Koper gaat er mee akkoord dat het product maar op 1 domein geregistreerd kan worden.

4.9 Klant heeft op geen enkele manier recht op restitutie van het door hem of haar betaalde bedrag.

5. Geheimhouding

5.1 Marktplaatssite zal alle informatie vertrouwelijk behandelen en heeft een geheimhoudingsplicht.

5.1.1 Marktplaatssite zal alle informatie vertrouwelijk behandelen die klant aan Marktplaatssite verstrekt te behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. (in geval van maandelijkse overeenkomsten)

6. Verplichtingen klant

6.1 Klant zal zorgdragen voor een correct gebruik van de software.

6.2 Klant zal de diensten van Marktplaatssite niet gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden.

6.2.2 Klant zal de online diensten niet gebruiken voor het verspreiden van spam.

6.3 Klant blijft ten alle tijden eigenaar van de administratie gegevens en is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van deze gegevens.

6.4 Klant houd zich ten alle tijden aan de regels die aan de AVG eisen voldoen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten, op Marktplaatssite producten berusten bij Marktplaatssite of diens toeleveranciers.

7.2 Klant heeft geen enkel recht om welke broncode of ontwerpdocumentatie dan ook die betrekking heeft op het Marktplaatssite product te ontvangen, te gebruiken of te onderzoeken. Klant zal het product van Marktplaatssite op geen enkele wijze verveelvoudigen, verkopen, kopiëren of gebruiken op welke manier dan ook.

7.3 Mocht het bovenstaande wel van toepassing zijn, dan zal hier op een boete staan tot een maximum van €25.000